Amacı

Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim eksenlerinde tanımlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olma hedefiyle çalışmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan Sürdürülebilirlik Politikası, QUA Granite faaliyetlerine yön veren temel ilkeleri belirler.

Kapsamı

QUA Granite’in Sürdürülebilirlik Politikası, tüm çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsar. Kurumsal yol haritasının hazırlanmasında belirleyici öneme sahiptir.

Genel İlkeler

Sürdürülebilirlik vizyonu ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının entegre edildiği bir yönetim anlayışını benimseyen, iklim değişikliği ile mücadeleyi, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve çevresel sürdürülebilirliği temel sorumluluk olarak kabul eden şirketimiz;

 • İklim değişikliği ile mücadele için sera gazı emisyonlarının ve enerji tüketiminin azaltılmasını sağlayarak doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmeyi,
 • Enerji verimliliği çalışmalarını sürekli takip ederek, geliştirerek, gerekli alt yapıyı oluşturmayı ve var olan sistemi yenilemeyi, 
 • İşletme faaliyetleri sırasında oluşan atık suyu, arıtma tesisinde arıtıp deşarj etmeden yüzde 100 geri kullanarak, yeraltı su tüketimini minimum seviyeye indirmeyi,
 • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımını, geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını teşvik ederek döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı,
 • Sürdürülebilir çevre dostu ürün, hizmet ve ambalaj malzemelerinin geliştirilmesini, uygulanmasını ve kullanılmasını sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi,
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında on ilkeye uyum göstermeyi,
 • Şirketin çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün tutarak, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele etmeyi, iş hayatının her kademesinde çıkar çatışmalarından kaçınmayı, rakiplerine karşı saygılı ve rekabet ilişkilerinde dürüst davranmayı,
 • Kadınların iş hayatına eşit ve etkin katılımını sağlamayı, kadın istihdamına önem vermeyi,
 • Çalışma hayatında eşitliğin önemini bilmeyi, din, dil, ırk, renk, siyaset ve cinsiyet ayrımını işimizden uzak tutmayı, adil olmanın önemine inanmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Teknolojik değişimleri ve değişen dünyanın yeni ekonomik modellerini takip etmeyi, iyi ve başarılı uygulamaları çalışma yöntemlerimize katmayı,
 • Paydaşlarımızı sürdürülebilirlik uygulamalarına dahil ederek onların bu alanda gelişimine katkı sağlamayı,
 • Tabi olduğumuz tüm ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı ve takip etmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,

 Sürdürülebilirlik Politikası olarak kabul etmiştir.