QUA Granite, “Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir” ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amacı gerçekleştirirken;

  • İşletmenin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılamayı ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmeyi,
  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımını, geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını teşvik etmeyi,
  • İklim değişikliği ile mücadele için enerjinin, sera gazı emisyonlarının ve su tüketiminin azaltılmasını sağlayarak doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmeyi,
  • İşletme süreçlerinde, faaliyet yürütülen ülkenin tüm yasal ve diğer şartlara uyumunu temel gereklilik olarak kabul etmeyi,
  • İşletmenin faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri planlayıp uygulamayı,
  • Kayıpların önlenmesi ve çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını sürekli takip edip ölçerek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Tüm işletmenin yanı sıra alt yükleniciler nezdinde de gerekli çevre bilincinin oluşturulması ve sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi,
  • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedeflerini belirlemeyi, çevresel performansını düzenli takip etmeyi görevimiz olarak kabul ediyoruz.